Open Source eLearning

Regisztráció

Bejelentkezési adatok


Új jelszó megerősítése
Engedélyezett karakter: A-Z a-z 0-9 _.+?#-*@!$%~/:;
A jelszó legalább 6 karakter hosszú legyen.

Személyes adatok

The following input format is required: DD.MM.YYYY

Elérhetőségek

E-mail újragépelése
E-mail újragépelése

További adatok

Beállítások

Szolgáltatási feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által az élelmezésvezetők számára meghirdetett táplálkozás-egészségügyi tárgyú képzés résztvevőinek személyes adatkezeléséről

1. Adatkezelő és elérhetőségei

Adatkezelő neve: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postacím: 1437 Budapest, Pf.777 Elektronikus elérhetőség: tisztifoorvos@nnk.gov.hu
Telefonszám:
Faxszám: (1) 886 9460
Honlap: https://nngyk.gov.hu/

1.1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Az NNGYK adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége a következő:
Cím: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. II. emelet 34.
E-mail cím: adatvedelem@ogyei.gov.hu


2. Az adatkezelés célja

Adatkezelő a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 16. § (7) bekezdése szerint időszakosan kötelezően elvégzendő táplálkozás-egészségügyi képzést szervez a megfelelő szakképesítéssel rendelkező élelmezésvezetők számára. A képzésre webinárium formájában, távoktatási rendszerben kerül sor.

Az adatkezelés célja egyrészről az érintett jelentkezési felületre történő regisztrációja, másrészről az adatkezelő által szervezett képzés lebonyolítása, a képzésben való részvétel igazolása és annak nyilvántartása.

Tekintettel arra, hogy a képzés térítés ellenében végezehető el, a számlázási adatok kezelésére a képzési díj befizetését igazoló számla kiállítása illetve elszámolása érdekében kerül sor.

3. A kezelt adatok köre és forrása

A cél elérése érdekében adatkezelő kezeli:

KÉPZÉSI ADATOKAT

• a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatait és elektronikus levelezési címét. SZÁMLÁZÁSI ADATOKAT
• Számlázási név

• Számlázási cím
• Adószám
• Egyéb adatok a számlára (megadása nem kötelező)
Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyet közvetlenül az érintett bocsátott rendelkezésére. Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag érintett felel.

4. Az adatkezelés jogalapja

A képzésre történő regisztráció, illetve a képzés lebonyolítása érdekében történő adatkezelésa természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/678 európai parlamenti és tanácsi rendelet GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulást érintett a képzésre való elektronikus regisztráció során adja meg az elektronikus felületen lévő nyilatkozat önkéntes bepipálásával. Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a kommmunikacio@ogyei.gov.hu címre küldött e-mailben, azzal, hogy a fenti adatok megadása kötelező, ezek hiányában az érintett a képzésen nem tud részt venni.

A képzésben való részvétel igazolása és annak nyilvántartása érdekében történő adatkezelés jogalapja – az EMMI rendelet 16. § (7) bekezdésére figyelemmel – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott célból kezeli.


5. A személyes adatok tárolásának ideje

Adatkezelő az érintettek képzési adatait a képzésen történő részvételtől számított öt évig, a képzésen történő részvétel meghiúsulása esetén a képzés időpontjáig kezeli. Az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére a hozzájárulás visszavonása esetén adatkezelő haladéktalanul intézkedik.

Adatkezelő a képzésen résztvevők képzési díja befizetéséről kiállított számlák adatai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti megőrzési időre figyelemmel a számla kiállításától számított 8 évig kezeli.

6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személynek csak kivételes esetben adja ki, amennyiben jogszabályi előírások alapján köteles az általa kezelt személyes adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (pl. bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, Állami Számvevőszék stb.).

Adatkezelő a jelen tájékoztató által érintett személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

7. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Adatkezelő nem alkalmaz a személyes adatokon alapuló automatizált döntéshozatali mechanizmust és

profilalkotást.


8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai


Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeire címzett írásbeli kérelme alapján gyakorolhatja. Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

8.1. Hozzáféréshez való jog

Érintett tájékoztatást kérhet adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, érintett jogosult arra, hogy megismerje
• milyen személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen adatkezelési cél miatt,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli,
• alkalmaz-e adatfeldolgozót, annak nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
• adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
• az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatást, az adatokba történő betekintést, illetve azokról másolat kiadását is az érintett személyének azonosításához köti. A személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Érintett kérheti, hogy adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát, amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatainak megfelelő kiegészítését.

8.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett kérheti, hogy a személyes adatait adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben
• vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;
• adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett érdekeivel szemben).

8.4. Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokat adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, mennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

8.5. Törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett jogosult adatkezelőtől adatainak törlését kérni. Adatkezelő a kérelemnek haladéktalanul eleget tesz, kivéve, hogy a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az érintett megítélése szerint a személyes adatainak kezelése során Adatkezelő megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
• panaszt nyújthat be az illetékes hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy
• lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Érintett a keresetet választása szerint a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az OGYÉI székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be.
* Kötelező