Open Source eLearning

Regisztráció

Bejelentkezési adatok


Új jelszó megerősítése
Engedélyezett karakter: A-Z a-z 0-9 _.+?#-*@!$%~/:;
A jelszó legalább 6 karakter hosszú legyen.

Személyes adatok

The following input format is required: DD.MM.YYYY

Elérhetőségek

E-mail újragépelése
E-mail újragépelése

További adatok

Beállítások

Szolgáltatási feltételek

Adatkezelési tájékoztató
a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak az élelmezésvezetők számára meghirdetett táplálkozás-egészségügyi tárgyú képzés résztvevőinek személyes adatkezeléséhez

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Adatkezelő neve: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postacím: 1437 Budapest, Pf.777 Elektronikus elérhetőség: tisztifoorvos@nnk.gov.hu
Telefonszám: 06 (1) 476 1100
Honlap: https://nnk.gov.hu/


2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bakó Kinga
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Telefon: + 36 1 476 1100
E-mail: adatvedelem@nnk.gov.hu
3. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre és jogalapja
Az adatkezelés célja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 16. § (7) bekezdése szerint időszakosan kötelezően elvégzendő táplálkozás-egészségügyi képzés megvalósítása a megfelelő szakképesítéssel rendelkező élelmezésvezetők számára. A képzésre webinárium formájában, távoktatási rendszerben kerül sor. Az adatkezelés kifejezett célja egyrészről az érintett jelentkezési felületre történő regisztrációja, másrészről az adatkezelő által szervezett képzés lebonyolítása, a képzésben való részvétel igazolása és annak nyilvántartása. Tekintettel arra, hogy a képzés térítés ellenében végezehető el, így a számlázási adatok kezelésére a képzési díj befizetését igazoló számla kiállítása illetve elszámolása érdekében kerül sor.A fenti célok elérése érdekében az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

KÉPZÉSI ADATOKAT

• a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatait (név, keresztnév, beosztás);
• elektronikus levelezési címét;
• esetlegesen telefonszámát.

SZÁMLÁZÁSI ADATOKAT

• Számlázási név;
• Számlázási cím;
• Adószám;
• Egyéb adatok a számla kiállításához (megadása nem kötelező).

Az adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyet közvetlenül az érintett bocsátott rendelkezésére. Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag érintett felel. A képzésre történő regisztráció, illetve a képzés lebonyolítása érdekében történő adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/678 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulást az Érintett a képzésre való elektronikus regisztráció során adja meg az elektronikus felületen lévő nyilatkozat önkéntes bepipálásával. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a kommmunikacio@ogyei.gov.hu címre küldött e-mailben, azzal, hogy tudomásul veszi, hogy a fenti adatok megadása kötelező és ezek hiányában az élelmezésvezetői képzésen nem tud részt venni.

A képzésben való részvétel igazolása és annak nyilvántartása érdekében történő adatkezelés jogalapja - az EMMI rendelet 16. § (7) bekezdésére figyelemmel - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a jelen tájékoztató 3. pontjában meghatározott célból kezeli.


4. A kezelt személyes adatok forrása, és azon adatok köre, amelyeket nem az érintett bocsátott az adatkezelő rendelkezésére
Az NNGYK nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Az NNGYK nem továbbít személyes adatot más címzett részére. Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személynek csak kivételes esetben adja ki, amennyiben jogszabályi előírások alapján köteles az általa kezelt személyes adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (pl. bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, Állami Számvevőszék stb.). Adatkezelő a jelen tájékoztató által érintett személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.
6. A személyes adatok tárolásának ideje
Az Adatkezelő az érintettek képzési adatait a képzésen történő részvételtől számított öt évig, a képzésen történő részvétel meghiúsulása esetén a képzés időpontjáig kezeli. Az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére a hozzájárulás visszavonása esetén adatkezelő haladéktalanul intézkedik. Az Adatkezelő a képzésen résztvevők képzési díja befizetéséről kiállított számlák adatai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti megőrzési időre figyelemmel a számla kiállításától számított 8 évig kezeli.
Az Adatkezelő a rá vonatkozó jogszabályok, a munkatársak vonatkozásában, továbbá a belső hálózatán is elérhető normatív utasításokban meghatározott szabályok szerint, megfelelő logikai, fizikai és adminisztratív intézkedésekkel gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról.
7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
7.1. Határidő

Az NNGYK az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az NNGYK szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az NNGYK a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
8.2.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett személy jogosult arra, hogy az 1. és 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az NNGYK-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az NNGYK
- milyen személyes adatait;
- milyen jogalapon;
- milyen adatkezelési cél miatt;
- mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
- az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
- milyen forrásból származnak a személyes adatai;
- az NNGYK alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is;
- az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az NNGYK az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az NNGYK köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
8.2.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. és 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az NNGYK módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt. A személyes adatok helyesbítéséről az NNGYK tájékoztatja azokat, akikkel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az NNGYK tájékoztatást ad ezen címzettekről, kivéve, ha az a bejelentő személyes adatainak megismerhetővé tételét eredményezné.
8.2.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett személy az 1. és 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az NNGYK korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben
• vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az NNGYK arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az NNGYK-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az NNGYK jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). Az érintett személy az 1. és 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az NNGYK a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az NNGYK-nak kell igazolni, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.2.5. A törléshez való jog
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az NNGYK-ra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy az NNGYK közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges. A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme nélkül nem valósítható meg, ezért a törlési kérelem e vonatkozásban nem teljesíthető.
8. Jogorvoslathoz való jog
A vitás helyezetek békés rendezése érdekében az érintett az NNGYK adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az NNGYK személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy
- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcíme) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme), illetve az NNGYK székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az NNGYK székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
* Kötelező